DOWNLOAD


Đơn xin rửa tội trẻ em  >   DOWNLOAD
Đơn xin nhập xứ  >  DOWNLOAD
Đơn xin phép chuẩn hôn nhân khác tôn giáo  >  DOWNLOAD
Giấy giới thiệu chuyển xứ  >  DOWNLOAD
Giấy giới thiệu hôn phối ( do Cha Sở )  > DOWNLOAD
Giấy xác nhận và giới thiệu hôn phối ( do trưởng khu )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối phép chuẩn ( bên công giáo viết )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối phép chuẩn ( bên ngoài công giáo viết )  >  DOWNLOAD
Tờ khai hôn phối ( chung 2 bên cùng công giáo )  >  DOWNLOAD
Tờ rao hôn phối  > DOWNLOAD
Chứng chỉ rửa tội  >  DOWNLOAD
Chứng chỉ thêm sức  >  DOWNLOAD
Chứng chỉ rửa tội và thêm sức  >  DOWNLOAD
Chứng thư hôn phối  >  DOWNLOAD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét